مشخصات پرسنل


حیدر پایکار
سمت مدیر دروس
آخرین مدرک تحصیلی لیسانس
رشته تحصیلی فیزیک
شرح مدیر دروس

Back to Top