مشخصات پرسنل


یدالله جابری
سمت دفتردار
آخرین مدرک تحصیلی لیسانس
رشته تحصیلی علوم تربیتی
شرح دفتردار

Back to Top