اردوها و بازدید از اماکن

دانش آموزان در طول سال تحصیلی با اجازه نامه کتبی والدین و مجوز آموزش و پرورش منطقه شش در اردوهای داخل شهر (اردوگاه کردان کرج، اردوگاه شهید باهنر، مجموعه فرهنگی و ورزشی انقلاب، بازدید از کارخانجات ایران خودرو و ... ) و در صورت فراهم بودن شرایط خارج از تهران (مشهد مقدس، اصفهان و ... ) به همراه دبیران و مسئولین مدرسه شرکت می‌نمایند.

Back to Top