برنامه موقت کلاس 1 / 2 ریاضی

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ۷ ۸
شنبه قرآن / عربی کامپیوتر ورزش آزمایشگاه فیزیک
یکشنبه ادبیات فارسی عربی زبان ریاضی
دوشنبه فیزیک شیمی فیزیک آزمایشگاه شیمی
سه شنبه هندسه ریاضی ریاضی شیمی
چهارشنبه زبان فارسی دینی جغرافی آمار
پنجشنبه آمادگی دفاعی پرورشی آزمون جبرانی

برنامه موقت کلاس 1 / 2 تجربی

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ۷ ۸
شنبه هندسه عربی عربی قرآن دینی
یکشنبه جغرافی زبان زیست زبان فارسی
دوشنبه زیست فیزیک شیمی ریاضی
سه شنبه زیست ورزش شیمی ریاضی
چهارشنبه فیزیک ریاضی ادبیات فارسی آزمایشگاه فیزیک
پنجشنبه کامپیوتر آزمایشگاه شیمی آمادگی دفاعی جبرانی

برنامه موقت کلاس 1 / 2 انسانی

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ۷ ۸
شنبه کامپیوتر عربی دینی -
یکشنبه جامعه شناسی اقتصاد عربی تاریخ ایران و جهان
دوشنبه پرورشی تاریخ ایران و جهان آمار قرآن -
سه شنبه ورزش زبان جغرافی -
چهارشنبه ادبیات فارسی زبان فارسی تاریخ ادبیات جغرافی
پنجشنبه المپیاد آزمون آمادگی دفاعی جبرانی

برنامه موقت کلاس 2 / 2 ریاضی

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ۷ ۸
شنبه شیمی عربی قرآن آزمایشگاه شیمی عربی
یکشنبه شیمی ریاضی فیزیک آزمایشگاه فیزیک
دوشنبه آمار کامپیوتر زبان فارسی هندسه
سه شنبه فیزیک ریاضی ورزش ریاضی
چهارشنبه دینی جغرافی ادبیات فارسی زبان
پنجشنبه آمادگی دفاعی پرورشی آزمون جبرانی

برنامه موقت کلاس 2 / 2 تجربی

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ۷ ۸
شنبه دینی زبان هندسه ورزش
یکشنبه زیست زبان فارسی ادبیات فارسی شیمی
دوشنبه فیزیک ریاضی زیست قرآن عربی
سه شنبه ریاضی ریاضی زیست جغرافی
چهارشنبه عربی فیزیک آزمایشگاه فیزیک شیمی
پنجشنبه آزمایشگاه شیمی کامپیوتر آمادگی دفاعی جبرانی

برنامه موقت کلاس 3 / 2 ریاضی

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ۷ ۸
شنبه ورزش آزمایشگاه فیزیک فیزیک دینی
یکشنبه شیمی آزمایشگاه شیمی ریاضی شیمی
دوشنبه عربی فیزیک ریاضی عربی قرآن
سه شنبه ریاضی هندسه کامپیوتر زبان
چهارشنبه جغرافی ادبیات فارسی آمار زبان فارسی
پنجشنبه آمادگی دفاعی پرورشی آزمون جبرانی

Back to Top