شهریه (91-1390)

شهریه ثبت نام دبیرستان (به غیر از سال چهارم) در سال تحصیلی ۹۱ - ۱۳۹۰

شهریه تابستان دبیرستان (به غیر از سال چهارم) در سال تحصیلی ۹۱ - ۱۳۹۰

شهریه ثبت نام سال چهارم دبیرستان (پیش دانشگاهی) در سال تحصیلی ۹۱ - ۱۳۹۰

شهریه تابستان سال چهارم دبیرستان (پیش دانشگاهی) در سال تحصیلی ۹۱ - ۱۳۹۰

Back to Top